Skip to main content

Voor zorgprofessionals

Ons zorgaanbod

Zorggroep Vizie is een kleinschalige zorgorganisatie met een enthousiaste en ervaren team dat diverse vormen van begeleiding verzorgt voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen waarbij sprake is van een lichtere psychische problematiek. Bij het begeleiden van onze cliënten en hun gezin staat het creëren van een veilig klimaat voorop. Daarom zorgen we altijd voor begeleiding op maat, zodat dit aansluit bij de cliënt, de situatie, de betrokken personen en de omgeving.

Om deze begeleiding op maat te creëren nemen we eerst een kijkje achter de voordeur om een beeld te vormen van de huidige situatie, waarna onze begeleiders op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen waar onze cliënten en/of hun systeem tegenaan lopen. Op die manier hopen we de draagkracht en ontwikkeling van onze cliënten te vergroten en daarmee een verbetering op de langere termijn te bewerkstelligen.

Mogelijkheden begeleiding

Wij bieden verschillende soorten begeleiding aan:

Zorggroep Vizie biedt begeleiding bij de cliënt thuis of eventueel op school aan, afhankelijk van de hulpvraag en in afstemming met de cliënt en zijn/haar systeem. Daartoe bieden we verschillende vormen van ambulante begeleiding aan.

 

Veiligheid in gezinnen

Wanneer er zorgen zijn met betrekking tot de veiligheid en ontwikkelingskansen binnen een gezin kunnen wij door onze inzet hier zicht op krijgen en – indien nodig – een plan opstellen om de situatie te verbeteren. De genoemde zorgen komen bij de gemeente terecht door bijvoorbeeld een melding bij Veilig Thuis of signalen van betrokkenen die werken volgens de meldcode, zoals school of GGD.

Een belangrijke vraag die vervolgens aan ons gesteld wordt, is om (beter) zicht te krijgen op de thuissituatie en de veiligheid te beoordelen. De volgende zaken, waarvoor we extra scholing hebben ontvangen, zijn onderdeel van onze inzet:

 • De meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling;
 • Een veiligheids- en risicotaxatie om zowel zorgen over acute als structurele onveiligheid te concretiseren;
 • Zorgen ten aanzien van veiligheid met de betrokkenen bespreekbaar maken;
 • Samenwerking met ouders/verzorgers en hun netwerk;
 • Een veiligheidsplan opstellen aan de hand van de bodemeisen.

Het doel van onze inzet is om – indien niet aanwezig – zo snel mogelijk een veilige omgeving en opvoedklimaat te creëren waarin zowel minderjarigen als andere aanwezigen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Gezien de vaak ernstige zorgen en complexiteit van de situatie staat een nauwe samenwerking met het gezin, het netwerk en de opdrachtgever hierin voorop.

 

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding wordt door een vaste begeleider geheel afgestemd op de behoeftes en doelen van de cliënt.

Zo wordt er onder andere gewerkt aan:

 • Het vergroten van zelfredzaamheid (omgaan met geld, boodschappen doen, persoonlijke verzorging etc.)
 • Het leren omgaan met de beperking. Hiertoe maken wij gebruik van Brain Blocks, dit is een toolbox om met kinderen, jongeren en volwassen mensen met autisme en mensen in hun omgeving te kunnen praten over autisme. Al onze individueel begeleiders zijn gecertificeerd om met Brain Blocks te werken.
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen
 • Het verminderen van faalangst
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Gedragsproblematiek
 • Het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven
 • Het bieden van ontspanning of inspanning d.m.v. vrijetijdsinvulling.

Gezinsbegeleiding

Zorggroep Vizie biedt ook begeleiding aan die specifiek op de ouder van het hulpbehoevende kind is gericht. We bieden praktische handvaten aan om beter om te kunnen gaan met de situatie. Onze ouderbegeleiding richt zich op opvoedkundige vraagstukken en de begeleiding hierbij. Een vaste begeleider stemt deze begeleiding samen met de ouder af op de persoonlijke behoeftes en doelen.

Ouderbegeleiding

Wanneer uw kind extra aandacht nodig heeft, kan dit veel van u vragen. En omdat ieder kind anders is, kan het lastig zijn om te ontdekken hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Onze ouderbegeleiding richt zich op vragen en problemen die u tegenkomt en op de ondersteuning bij het oplossen hiervan. Zo bieden we praktische handvaten aan die passen bij uw situatie. Met een vaste begeleider wordt deze begeleiding samen met u afgestemd op de persoonlijke behoeftes en doelen van uw gezin.

Wanneer binnen een gezin sprake is van meerdere problemen, waarbij meerdere hulpverleners en instanties betrokken zijn geweest, helpt Zorggroep Vizie het gezin met het terugkrijgen van de regie. Een regisseur maakt samen met het gezin een duidelijk overzicht van alle problemen en hulpvragen die spelen. Daaropvolgend wordt een plan gemaakt met alle betrokkenen, waarin ieders taken vermeld staan. Hierbij staan de belangen, ontwikkeling en veiligheid van de cliënt centraal.

De regisseur zorgt voor overzicht en houdt in de gaten of iedereen doet wat is afgesproken. Het uiteindelijke doel is om de zorgen verminderen en het gezin weer zelfstandig de regie van het eigen leven te laten voeren.

Tijdens onze groepsbegeleiding wordt gewerkt aan een begeleidingsplan, met daarin de individuele doelstellingen van onze cliënten. Aan deze doelen wordt spelenderwijs gewerkt in een vertrouwde sfeer. Het ontwikkelen van de sociale vaardigheden staat hierbij centraal.

Zo wordt onder andere gewerkt aan:

 • Leren samenwerken met andere kinderen;
 • Leren conflicten op te lossen;
 • Leren emoties te herkennen, te bespreken en te uiten;
 • Sociale contacten aangaan en deze ook leren onderhouden;
 • Leren om assertief te zijn en eigen grenzen te herkennen en aan te geven.

De groepsbegeleiding van Zorggroep Vizie onderscheidt zich van andere organisaties door kleinschalige groepen met gelijkgestemde kinderen. Tijdens de groepsbegeleiding wordt een vaste structuur aangehouden, waarbij de activiteiten worden aangepast aan de interesses van de jeugdigen.

Op woensdag en zaterdag vindt reguliere groepsbegeleiding plaats. Op maandag en dinsdag bieden we nóg kleinschaligere begeleiding voor kinderen met een intensievere hulpvraag.