Skip to main content

Privacyreglement 

 

Zorggroep Vizie legt, in het kader van de hulpverlening, gegevens vast van haar cliënten. Dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van de zorg. Dit wil niet zeggen dat derden zomaar inzage hebben in deze gegevens. Uiteraard gaat Zorggroep Vizie zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Hulpverleners van Zorggroep Vizie mogen in principe alleen gegevens aan anderen verstrekken wanneer hier door u toestemming voor is gegeven. Wel werkt Zorggroep Vizie met de meldcode Kindermishandeling. Dit houdt in dat wanneer de belangen van een jeugdige beschermd moeten worden, de noodzakelijk geachte hulpverlening niet in gevaar mag komen. Dan kan het zo zijn dat zonder toestemming van bijvoorbeeld ouders informatie aan derden wordt verstrekt.

Hier kunt u uitgebreide informatie vinden over het privacyreglement.